Duurzame kinderkleding.
Gratis verzending in NL & BE vanaf €75,- (muv sale)
Gratis ophalen in onze winkel!
De mooiste baby- en kinderkleding op één plek.

Algemene voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden a.u.b. zeer zorgvuldig door. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact met ons op nemen ([email protected]).
De Algemene Voorwaarden van Tokkelientje zijn van toepassing op elk aanbod op www.tokkelientje.nl, in onze winkels en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Tokkelientje en de klant. Door een bestellen te plaatsen, accepteer je de de Algemene Voorwaarden van Tokkelientje. Tokkelientje behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. 

 

1.    Identiteit van de ondernemer
Naam: Tokkelientje. 

Vestigingsadres: Maarsmansteeg 12, 2311EE Leiden

 

Overige gegevens:

Telefoonnummer: 0712048662 (di-vr 10.00u-17.00u)

Emailadres: [email protected] nummer: 70882584

 

2.    Totstandkoming van de overeenkomst

De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling bij Tokkelientje wordt geplaatst en deze bestelling door Tokkelientje digitaal wordt bevestigd (orderbevestiging per e-mail).

 

3.    Het aanbod

3.1. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Tokkelientje zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tokkelientje niet.
3.2. Tokkelientje kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

4.    De prijs
4.1. De op de website vermelde prijzen zijn standaard in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

4.2. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is Tokkelientje niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

5.    Verzendkosten

5.1. Tokkelientje brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd tijdens de check out.

5.2. Nederland: € 4,95 per bestelling. Bestellingen boven de €75,00 worden gratis verzonden met uitzondering van sale orders.
Belgie: € 5,95 per bestelling. Bestellingen boven de €75,00 worden gratis verzonden met uitzondering van sale orders.

6.    Betaling

6.1. U kunt betalen via iDEAL. Betalingsverkeer loopt via Mollie, daarom dient u hen als begunstigde te zien bij het betaalproces.
6.2. Tokkelientje levert het artikel, nadat de betaling door haar is ontvangen. Betaling dient plaats te vinden binnen 2 dagen na het plaatsen van de bestelling.
6.3. De levertijd vangt aan op het moment dat Tokkelientje de betaling heeft ontvangen.
6.4. Op het moment dat Tokkelientje binnen 5 dagen geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd om de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder enig recht van de klant op schadevergoeding. 
6.5. Tokkelientje kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren
6.6. Wordt er misbruik gemaakt van de kortingscode die hier niet voor bedoeld is wordt de gehele order geannuleerd en het bedrag terug gestort naar de bij ons bekende rekening.

 

7.    Levering 

7.1. Zodra de bestelling door Tokkelientje is ontvangen stuurt Tokkelientje de producten zo spoedig mogelijk toe.
7.2. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt Tokkelientje binnen 2 werkdagen contact met u op.
7.3. Tokkelientje is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
7.4. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. 

7.5. Indien Tokkelientje de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. 

7.6. Tokkelientje raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 

7.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 

7.8. Tokkelientje is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
7.9. Tokkelientje is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u vóór opening contact opnemen met Tokkelientje, bij gebreke waarvan Tokkelientje niet gehouden is uw klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.
7.10. Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Tokkelientje niet aansprakelijk.


8.    Productaansprakelijkheid

Tokkelientje is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dient u Tokkelientje hierover direct in te lichten, waarna Tokkelientje u zal doorgeleiden naar de producent.

 

9.    Retourneren & Ruilen

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de consument zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 
9.2. Indien (een deel van) de bestelling onverhoopt niet aan de wensen voldoet, kan de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Tokkelientje vermeld worden in het aanbod.
9.3. De termijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
9.4. Binnen de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de consument in een fysieke winkel zou kunnen doen.
9.5. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is en het artikel niet in gebruik genomen is.
9.6. Tokkelientje behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. Tokkelientje behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen door de klant zijn teruggestuurd. 
9.7. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
9.8. Retourzendingen dienen vooraf via e-mail ([email protected]) kenbaar gemaakt te worden. Vermeld in de e-mail in ieder geval:

- naam

- ordernummer 

- product

- reden van retour

Vervolgens dien je de ongebruikte artikelen te retourneren aan Tokkelientje inclusief de factuur. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
9.9. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Tokkelientje binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betaalde bedrag terug.
9.10. Stuur je een sale item retour en kom je onder het aantal van de juiste kortingscode dan wordt dit berekend met het geretourneerde bedrag.
9.11. Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet naar wens is, dan kunt u dit altijd ruilen (mits voorradig). De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. De aanvraag dient altijd vooraf via e-mail ([email protected]) kenbaar gemaakt te worden. Zodra uw aanvraag door ons bevestigd is kunt u de artikelen aan ons retour zenden.

9.12. Indien het totaalbedrag van de order na retour onder de €75,- uit komt zal Tokkelientje alsnog verzendkosten in rekening brengen. Dit wordt verrekend met het terug te storten bedrag.


10.    Overmacht

Tokkelientje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Tokkelientje en transportstagnatie.

 

11.    Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Tokkelientje (www.tokkelientje.com) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tokkelientje te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. Tokkelientje is auteursrechthebbende.

 

12.    Klachten

Tokkelientje streeft naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan graag een e-mail sturen aan [email protected]. Wij zullen dan in overleg op zoek gaan naar een juiste oplossing.

 

13.    Privacy 

Tokkelientje vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Tokkelientje gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betaling transacties en bezorging van de bestelling.

 

14.    Registratie 

14.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de consument zich registreren via het registratieformulier op de Website. 
14.2. Tijdens het registratieproces kiest de consument een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De consument is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 
14.3. De consument dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Tokkelientje is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat de consument die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die consument is. Al hetgeen gebeurt via het account van de cunsument, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de consument. 
14.4. Indien de consument weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Tokkelientje daarvan in kennis te stellen, zodat Tokkelientje gepaste maatregelen kan nemen.

 

15.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op elke overeenkomst tussen Tokkelientje en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.

15.2. Tokkelientje en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Aldus opgemaakt te Voorschoten op 15 Mei 2020.

Blog Onze laatste blogs

 • Een kleurrijke zomer bij Tokkelientje! 09 Jul

  BlogEen kleurrijke zomer bij Tokkelientje!

  De zomer van 2024 is in volle gang en dat betekent dat de tijd is aangebroken om de garderobe van de kleintjes op te frissen met de nieuwste trends en kleuren. Bij Tokkelientje, hebben we ons volledig voorbereid op een kleurrijk seizoen vol vrolijke tinten en speelse patronen. In deze blog nemen we je mee door de populairste zomerkleuren van dit jaar en laten we zien hoe je deze kunt integreren in de outfits van je kinderen, maar vergeet zeker ook de bijpassende accessoires niet!

 • De 10 leukste dingen voor jouw kind op vakantie05 Jul

  BlogDe 10 leukste dingen voor jouw kind op vakantie

  Het is (bijna) zomervakantie tijd, wat een magisch moment is dat toch weer elk jaar! De kinderen zijn elke dag lekker in de buurt, mooi weer, zelfs in Nederland, samen op reis of even lekker tot rust komen en spelen op de Nederlandse stranden. Bij Tokkelientje houden we in ieder geval van het vakantieseizoen!

 • Zwemkleding van Beach and Bandits26 Jun

  BlogZwemkleding van Beach and Bandits

  Beach and Bandits is een geweldig Nederlands kledingmerk dat gespecialiseerd is in zwemkleding en UV-kleding voor kinderen. Met hun collectie bieden ze bescherming, stijl en comfort voor avontuurlijke kids die volop willen genieten van de zomer. De stoere ontwerpen, duurzame materialen en hoogwaardige bescherming maken Beach and Bandits een favoriet onder ouders die op zoek zijn naar de beste kleding voor hun kleintjes.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »